|      

  

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR)

Správce osobních údajů: Specialist Service, s.r.o. IČO: 26843170, se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Výstavní 2224/8, PSČ 70900, email: info@specialist.cz, web: www.specialist.cz  (dále jen „společnost“ nebo „správce“).

I. ZPRACOVÁNÍ V RÁMCI REGISTRACE

1. Jako správce vašich osobních údajů (kontakt viz výše) odpovídáme za jejich ochranu a zavazujeme se je zpracovávat s odpovídajícím technickým a organizačním zabezpečením. Zpracováváme zejména tyto obecné a identifikační osobní údaje, které nám v rámci registrace či uzavření smlouvy poskytujete:jméno a příjmení, adresa, telefon, email, údaje o vzdělání a praxi, další údaje z životopisu (byl-li nám poskytnut) a popisné údaje, jakož i údaje obdržené od zaměstnavatelů v rámci výsledků výběrových řízení. Osobní údaje zpracováváme vždy za níže uvedených podmínek.

2.  Účel, právní základ zpracování a doba zpracování vašich osobních údajů je následující:

a) účel: zprostředkování práce – nabídky práce a proces náboru a související smluvní povinnosti; právní základ: splnění smlouvy (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR); doba zpracování: 1 rok po ukončení  smlouvy/registrace.

(b) účel: přímý marketing - nabízení služeb zejména formou zasílání obchodních sdělení na e-mail (ve smyslu § 7 zák č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti), právní důvod: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); doba zpracování: 2 roky po ukončení smlouvy/registrace.

c) účel: případné vymáhání právních nároků vůči zaměstnavatelům nebo související právní spory; právní základ: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR); doba zpracování: 5 let po ukončení smlouvy/registrace.

d) účel: zajištění IT a síťové bezpečnosti zpracování, právní základ: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR); doba zpracování: 5 let po ukončení smlouvy/registrace

3. Nemáte povinnost nám osobní údaje poskytnout, jedná se však o podmínku pro realizaci smlouvy -  zpracování budeme provádět ze smluvních důvodů.

4. V rámci zpracování osobních údajů můžeme předat Vaše osobní údaje

a) zaměstnavatelům poptávajícím zaměstnance na uvolněné pozice, a to vždy s vaším předchozím souhlasem (tito zaměstnavatelé zpracovávají vaše osobní údaje jako správci osobních údajů podle vlastních podmínek),

b) těmto zpracovatelům a příjemcům:

 • marketingové společnosti pro účely vedení propagačních kampaní v rámci přímého marketingu,
 • orgánům státní správy v případech stanovených právními předpisy,
 • poskytovatelé softwaru – pro podporu administrativy a technického zabezpečení (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém či EPR systém, kancelářské aplikace apod.),
 • provozovatelé záložních serverů a jiného hardwaru - za účelem zajištění řádného provozu společnosti a ochrany a dostupnosti souvisejících dat,
 • případně další osoby, vše podle aktuálních potřeb a v rozsahu nezbytném pro organizační a technické zajištění řádného provozu společnost.

5. Pro vyjádření nesouhlasu (námitky) se zpracováním vašich osobních údajů, jakož i uplatnění dalších práv, které můžete vůči nám během zpracování uplatnit (naleznete je v čl. III)  použijte tuto adresu info@specialist.cz .

II. ZPRACOVÁNÍ V RÁMCI VYŘIZOVÁNÍ DOTAZŮ/PODNĚTŮ

1. Jako správce vašich osobních údajů odpovídáme za jejich ochranu a zavazujeme se je zpracovávat s odpovídajícím technickým a organizačním zabezpečením. Jsou-li nám předány v rámci dotazů/podnětů týkajících se nabízených služeb nebo jiných záležitostí týkajících se naší společnosti(prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu, telefonu, chatu apod.), zpracováváme je vždy za níže uvedených podmínek.

2. Účel, právní základ zpracování a doba zpracování vašich osobních údajů je následující:

a) účel: vedení korespondence a uchování historie korespondence; právní základ: splnění smlouvy / jednání o smlouvě (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. b) GDPR) a oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR) v případě dotazů nesouvisejících se zájmem návštěvníka webu o služby, které nabízíme; doba zpracování: 1 rok od vyřízení dotazu či podnětu, 

b) účel: obesílání s informacemi o službách, které nabízíme, zejména formou zasílání obchodních sdělení na e-mail (ve smyslu § 7 zák č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti); právní důvod: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); délka zpracování: 1 rok od vyřízení dotazu či podnětu,

c) účel: fyzická, IT a síťová bezpečnost zpracování; právní základ: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR); doba zpracování: délka zpracování: 1 rok od vyřízení dotazu či podnětu.

3. Do zpracování vašich osobních údajů zapojujeme tyto zpracovatele:

 • poskytovatelé softwaru – pro administrativní účely a technické zabezpečení (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém či EPR systém, kancelářské aplikace apod.),
 • provozovatelé záložních serverů a jiného hardwaru - za účelem zajištění řádného provozu společnosti a ochrany a dostupnosti souvisejících dat.

4. Pro vyjádření nesouhlasu (námitky) se zpracováním vašich osobních údajů, jakož i pro uplatnění dalších práv, které můžete vůči nám během zpracování uplatnit, nám pište zde:        info@specialist.cz .

5. Pokud na základě korespondence s námi využijete naše služby, vaše údaje budou zpracovávány za podmínek pro zpracování údajů našich zákazníků dle čl. I ZPRACOVÁNÍ V RÁMCI REGISTRACE. 

III. PRÁVA ZÁKAZNÍKA

Po dobu, kdy zpracováváme vaše osobních údaje máte právo: 

 • požadovat po společnosti informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po společnosti vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,
 • vyžádat si u společnosti přístup k vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
 • přenést vaše osobní údaje k jinému správci,
 • vznést námitku v případě zpracování vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti (viz. čl. I odst. 2 písm. c,d, a e) a čl.II odst. 2 písm. a), b),
 • odhlásit se z odběru obchodních sdělení ve smyslu § 7 zák č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

 

Pro uplatnění výše uvedených nároků pište na e-mail: info@specialist.cz. V případě pochybností, zda-li zpracováváme vaše osobní údaje řádně - podle příslušných právních předpisů, můžete se obrátit rovněž na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).