|      

  

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů: Specialist Service, s.r.o., IČO: 26843170, se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Výstavní 2224/8, PSČ 70900, email: info@specialist.cz ,web: www.specialist.cz (dále jen „společnost“ nebo „správce“).

1. Jako správce vašich osobních údajů odpovídáme za jejich ochranu a zavazujeme se je zpracovávat s odpovídajícím technickým a organizačním zabezpečením. Jsou-li nám předány na základě uzavřené smlouvy, zpracováváme je za následujících podmínek. 

2. Účel, právní základ zpracování a doba zpracování vašich osobních údajů je následující:

a) účel: plnění smluvních povinností souvisejících se zprostředkováním práce a osobním rozvojem; právní základ: splnění smlouvy (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR); doba zpracování: 5 let po ukončení smlouvy.

(b) účel: archivace účetních dokladů na základě povinnosti vyplývající z účetních právních předpisů; právní titul: splnění právní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. c) GDPR); doba zpracování: určená příslušným právním předpisem.

(c) účel: přímý marketing - zasílání nabídek a novinek o poskytovaných službách, oznamování slevových akcí, pořádání seminářů apod. (ve smyslu § 7 zák č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti), právní důvod: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); délka zpracování: 2 roky od ukončení smlouvy.

d) účel: případné vymáhání právních nároků z uzavřené smlouvy, spory o náhradu škody, a jiné související právní sporyprávní základ: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR); délka zpracování: po dobu 5 let od ukončení smlouvy.

3. Nemáte povinnost nám osobní údaje poskytovat, jedná se však o podmínku řádného plnění smlouvy z naší strany - zpracování budeme provádět ze smluvních důvodů.

4. V rámci zpracování osobních údajů můžeme předat Vaše osobní údaje těmto zpracovatelům a příjemcům:

 •        marketingové společnosti pro účely vedení propagačních kampaní v rámci přímého marketingu,
 •        účetní kancelář - za účelem vedení účetní agendy a související archivace daňových dokladů,
 •        daňový poradce, auditor, advokátní kancelář za účelem poradenství souvisejícího s činností společnosti,
 •        inkasní agentury - za účelem vymáhání či inkasa pohledávek společnosti,
 •        poskytovatelé platebních brán a bankovním ústavům za účelem provedení/obdržení platby,
 •        orgánům státní správy v případech stanovených právními předpisy,
 •        poskytovatelé softwaru – pro podporu administrativy a technického zabezpečení (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém či EPR systém, kancelářské aplikace apod.),
 •        provozovatelé záložních serverů a jiného hardwaru - za účelem zajištění řádného provozu společnosti a ochrany a dostupnosti souvisejících dat,
 •        případně další osoby, vše podle aktuálních potřeb a v rozsahu nezbytném pro organizační a technické zajištění řádného provozu společnosti.

II. PRÁVA ZÁKAZNÍKA

Po dobu, kdy zpracováváme vaše osobních údaje máte právo:

 •        požadovat po společnosti informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 •        požadovat po společnosti vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,
 •        vyžádat si u společnosti přístup k vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 •        požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
 •        přenést vaše osobní údaje k jinému správci,
 •        vznést námitku v případě zpracování vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti (viz. čl. I odst. 2 písm. c,d, a e) a čl.II odst. 2 písm. a), b),
 •        odhlásit se z odběru obchodních sdělení ve smyslu § 7 zák č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Pro uplatnění výše uvedených nároků pište na e-mail: info@specialist.cz. V případě pochybností, zda-li zpracováváme vaše osobní údaje řádně - podle příslušných právních předpisů, můžete se obrátit rovněž na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).