|      

  

SMLUVNÍ PODMÍNKY SPECIALIST SERVICE

Spol. Specialist Service s.r.o., IČ: 26843170, se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Výstavní 2224/8, PSČ 70900, zapsaná u KS v Ostravě pod sp. zn. 40321 (dále jen „agentura“)

I. PŘEDMĚT PODMÍNEK

Agentura je podnikatelem v oblasti zprostředkování práce. Zájemce o získání práce (dále jen „zájemce“) má zájem o zprostředkování pracovní příležitosti agenturou. Podmínky upravují smluvní vztah mezi agenturou a zájemcem vzniklý na základě registrace na stránkách www.specialist.cz (dále jen „web“) nebo na základě smlouvy uzavřené v listinné podobě (dále jen „smlouva“).

II. REGISTRACE

Smluvní vztah na základě registrace na webu vzniká ve chvíli, kdy agentura obdrží řádně vyplněný registrační formulář. O přijetí registrace je uživatel vyrozuměn e-mailem uvedeným v registraci. Na základě registrace vzniká zájemci uživatelský účet na webu, prostřednictvím kterého může zaměstnanec zejména aktualizovat údaje o své osobě a nastavit upozorňování na nové nabídky (dále jen „uživatelský účet“).

Zájemce je povinen poskytovat agentuře pouze pravdivé a přesné informace a tyto se zavazuje bez zbytečného odkladu aktualizovat prostřednictvím svého uživatelského účtu nebo zprávou na e-mail: info@specialist.cz.

III. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRÁCE

Agentura se zavazuje vyhledávat pro zájemce vhodné pracovní příležitosti, a o těchto zájemce informovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

Projeví-li zájemce zájem o určitou pracovní pozici, bere zájemce na vědomí, že podmínkou účasti v příslušném výběrovém řízení je ústní pohovor s agenturou, na základě kterého agentura posoudí, je-li zájemce vhodným kandidátem na příslušnou pozici. Pokud je zájemce na základě osobního pohovoru vyhodnocen jako nevhodný kandidát, je o tomto zájemce vyrozuměn telefonicky nebo e-mailem.

Pokud je zájemce na základě osobního pohovoru agenturou vyhodnocen jako vhodný kandidát, zašle agentura jeho životopis s průvodní zprávou příslušnému zaměstnavateli, a to bez identifikačních údajů: - jména, příjmení, bydliště a kontaktních údajů, není-li se zájemcem dohodnuto písemně jinak.  Projeví-li zaměstnavatel zájem o osobní pohovor se zájemcem, agentura zaměstnavateli automaticky sdělí identifikační údaje zaměstnance a potřebné údaje kontaktní údaje.

Zájemce je povinen informovat agenturu o výsledku výběrového řízení ve lhůtě do 3 pracovních dnů po té, kdy mu jej zaměstnavatel sdělí.

Po celou dobu trvání výběrového řízení na konkrétní pracovní pozici se zájemce zavazuje nespolupracovat a nesdělovat informace o této nabídce jinému zprostředkovateli práce (jiné pracovní agentuře).

IV. TRVÁNÍ SMLOUVY

Smluvní vztah podle těchto podmínek vzniká na dobu neurčitou. Tento je možné ukončit písemnou výpovědí kteroukoliv ze smluvních stran, s výpovědní dobou jeden měsíc. Výpověď je možné učinit rovněž formou prostého e-mailu.

 

V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Agentura se při zpracování osobních údajů řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR). Podmínky zpracování osobních údajů jsou nedílnou součástí těchto podmínek -  naleznete je na stránce: https://www.specialist.cz/ochrana-osobnich-udaju.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě, že by se některá ustanovení podmínek stala z jakýchkoliv důvodů neplatná, nevztahuje se tato neplatnost automaticky na ostatní části touto neplatností nedotčené. Smluvní strany se v takovém případě zavazují bezodkladně dotčenou část nebo ustanovení nahradit tak, aby se po změně svým obsahem co nejvíce přibližovala znění původnímu.

V případě rozporu písemné smlouvy a těmito podmínkami, má přednost znění smlouvy. 

Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny v těchto obchodních podmínkách, se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími souvisejícími právními předpisy.

 

V Ostravě dne 24.5.2018

Za Specialist Service s.r.o.

Mgr. Jindřiška Karásková, jednatel